RSS
środa, 02 lipca 2008
Prawo do odszkodowania współmałżonków i współwłaścicieli pojazdu
Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych bardzo często spotykali się z sytuacją gdzie ubezpieczalnie odmawiały wypłaty odszkodowania pasażerom będącym najbliższym członkom rodziny właściciela pojazdu, który spowodował wypadek. W przypadku gdy szkody w wypadku ponosili współmałżonkowie, dzieci bądź współwłaściciele pojazdu Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często odmawiały wypłaty odszkodowania. W tej kwestii istniało wiele rozbieżności, a przepisy prawne ja regulujące były niejednolite. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ubezpieczalnie bezpodstawnie odmawiają prawa do odszkdowania osobom pozostającym w wspólnocie majątkowej ze sprawcą wypadku. Zgodnie z tym postanowieniem prawo do odszkdowania z polisy OC sprawcy wypadku mają wszyscy pasażerowie, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Towarzystwa Ubezpieczeniowe zazwyczaj powojują się, że ubezpieczenie OC obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone osobom trzecim, a za taki nie uważa się współwłaściciela pojazdu. Ale zgodnie z inną ustawą z polisy OC musi zostać wypłacone odszkodowanie za szkody, które wyrządził kierujący pojazdem ubezpieczonym. Odpowiedzialność cywilna ubezpieczalni wobec pokrzywdzonych współwłaścicieli pojazdu dotyczy jednak wyłącznie szkód osobowych (uszkodzenia ciała, roztrój zdrowia). W myśl tej zasady wypłacane odszkodowanie powinno obejmować wszelkie koszty zawiązane z pogorszeniem stanu zdrowia. Kwota odszkodowania w taki przypadku uzależniona jest od: kosztów leczenie, rehabilitacji, wysokości zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, wysokości renty na zwiększone potrzeby(w przypadku gdy pracownik w wyniku wypadku stracił częściowo możliwość wykonywania pracy zawodowej lub też zmieniły sie jego możliwości awansu w przyszłości). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany zawodu lub przeprowadzenia dodatkowego szkolenia, poszkodowani mają prawo do ubiegania się o dodatkowe świadczenie z tytułu potrzeby przekwalifikowania się do innego zawodu. W myśl tych zasad poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych będący najbliższą rodziną sprawcy wypadku mają prawo do odszkodowania na tych samych warunkach co pozostali pasażerowie. Odrzucanie podobnych roszczeń przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest bezpodstawne.
13:22, alex443
Link Komentarze (10) »
wtorek, 03 czerwca 2008
Sądy Polubowne
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje konieczność dopasowania polskiego prawa do norm obowiązujących we wspólnocie europejskiej, także w zakresie praw ubezpieczonych. Stąd też zrodził się pomysł utworzenia tzw.: Sądów Polubownych. Nowa prezes instytucji podkreśla, iż Polska powinna skorzystać z doświadczeń innych krajów członkowskich i zacząć korzystać z polubownych metod rozstrzygania spraw ubezpieczonych. Procedura ta jest już stosowana w większości krajów Europy Zachodniej i znacznie przyspieszyła proces rozpatrywania i rozstrzygania roszczeń ubezpieczonych. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia obywatelom rozstrzygania sporów na drodze przed sądowej. Poszkodowani często skazani są na niekończące się procedury i formalności, a załatwianie spraw w Sądach cywilnych łączy się zwykle z znacznym wydłużeniem procedury roszczeniowej, dlatego też utworzenie Sądów Polubownych będzie znacznie przyspieszało proces dochodzenia odszkodowania, a poszkodowani nie będą skazani na długie oczekiwanie na wyroki Sądów Cywilnych. W kompetencjach Sądów Polubownych będzie leżało między innymi rozstrzyganie sporów pomiędzy ubezpieczonymi, a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ubezpieczonym a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Instytucja będzie działać przy Rzeczniku Praw Ubezpieczonych.
12:25, alex443
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 maja 2008
Renta z tytuł zwiększonych potrzeb
Konsekwencją większości wypadków są powszechne obrażenia ciała. Różnego typu urazy (złamania kręgosłupa, złamania kończyn, urazy klatki piersiowej) zawsze znacznie utrudniają poszkodowanemu normalne funkcjonowanie i powodują u niego zwiększone potrzeby. Należyta opieka i utrzymanie dobrego stanu zdrowi po wypadku, wiąże się zawsze z dużymi nakładami finansowymi. Wszystkie koszty związane z zaspokojeniem potrzeb poszkodowanego powinny być zrekompensowane przez ubezpieczalnie sprawcy wypadku.Konsekwencje wypadku dotykają nas zazwyczaj na okres dłuższy niż kilka tygodni, dlatego też nie możliwe jest comiesięczne egzekwowanie należności. W takich przypadkach poszkodowanemu należy się renta, które pokryje wszystkie związane z wypadkiem potrzeby. Starając się o ten rodzaj renty niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji lekarskiej, która będzie potwierdzała jakiego typu dolegliwości występują u poszkodowanego i w jaki sposób ograniczają jego normalne funkcjonowanie. Poziom renty określany jest na podstawie potrzeb oraz kosztach leczenia, opieki, zabiegów rehabilitacyjnych. Wysokość renty może być zmienna w czasie, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia w każdym czasie można rościć o jej zwiększenie. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb może być przyznana na okres stały lub tymczasowy, w zależności od doznanych obrażeń. W przypadku gdy obrażenia nie rokują poprawy w przyszłości świadczenie to zostaje przyznane dożywotnio. Poszkodowana i w wypadkach, którzy utracili możliwość wykonywania pracy zawodowej, a co za tym idzie nie mają możliwości zarabiania pieniędzy powinni otrzymać rentę uzupełniającą. Rentę uzupełniającą można otrzymać także w przypadku, gdy nasza zdolność do pracy będzie ograniczona tylko częściowo. Świadczenie to ma rekompensować tylko doznane straty dlatego też poszkodowany ma obowiązek podjęcia pracy w takim zakresie na jaki pozwala jego stan zdrowia. Ten rodzaj renty może mieć również charakter stały lub czasowy, w zależności od trwałości doznanych urazów.
10:23, alex443
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 03 kwietnia 2008
Wszyscy poszkodowani pasażerowie mają prawo do odszkodowania.
Wielu poszkodowanych w wypadkach na pewno spotkało się z sytuacją, gdzie ubezpieczalnia odmówiła wypłaty odszkodowania pasażerom będącym we wspólnocie majątkowej ze sprawca wypadku, lub też współwłaścicielom samochodu. Ubezpieczalnie często wypłacały tylko niewielkie zadośćuczynienia, pomijając zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji.Wnioski o przyznanie rent i tym podobnych świadczeń w takich sytuacjach z reguły były odrzucane. Rzecznik Praw Ubezpieczonych podjął działania mające zapewnić poszkodowanym: (współmałżonką, dzieciom, rodzeństwu, rodzicom itp.) pełne pokrycie doznanych przez nich szkód osobowych. Skierował odpowiednie wnioski do Sądu Najwyższego, który podjął uchwałę zapewniającą poszkodowanym powyższe prawo. Orzeczenie SN brzmi następująco: Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania za szkodę spowodowaną przez kierowcę, który jest współposiadaczem pojazdu wraz z małżonkiem, dzieckiem, swoim rodzicem, wspólnikiem w spółce cywilnej itp., jeśli byli pasażerami i doznali szkody na osobie. Sytuacje te dotyczyły najczęściej współmałżonków lub osób pozostających np.: w spółce cywilnej. Ubezpieczalnie nie będą mogły tak jak dotychczas odrzucać podobnych roszczeń. Zgodnie z tymi założeniami poszkodowanym w wypadach będzie przysługiwało pełne prawo do odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Ponieważ ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez kierującego pojazdem każdemu pasażerowi, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Sąd Najwyższy w swoim uzasadnieniu ma również uchwalić odpowiednie normy prawne, które będą precyzować według jakich przepisów o wypłatę odszkodowania będą mogli ubiegać się poszkodowani w poprzednich latach, którym nie wypłacono należnych świadczeń. Prawo to będzie przysługiwać na pewno osobą, które doznały obrażeń po 1 stycznia 2004. Cociaż uchwała jest jednozaczna i nie pozostawia wątpliwości, Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą jednak w dalszym ciągu ignorować te postanowienia ponieważ łączą się one dla nich z sporymi kosztami, których na pewno będą chciały uniknąć bazując na nieświadomości poszkodowanych.
14:19, alex443
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 17 marca 2008
Szkody osobowe- odszkodowania
Poszkodowani w wypadkach, często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw i możliwości w dochodzeniu odszkodowań za tzw. szkody osobowe. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy poszkodowany w wypadku ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Przepisy o czynach niedozwolonych precyzyjnie określają, iż poszkodowany ma prawo by dochodzić się należnego zadośćuczynienia z ubezpieczenia sprawcy wypadku. Jeżeli w wyniku tego zdarzenia doznaliśmy jakiś urazów fizycznych, bądź też psychicznych możemy starać się o całkowity zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Jeśli przedstawimy odpowiednią dokumentację określają stopień uszczerbku na zdrowiu i poniesionych w związku z tym koszty, powinniśmy postarać się o całkowite zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. W szczególnych przypadkach odszkodowanie maja także prawo do renty. Ponadto jeśli obrażenia powypadkowe uniemożliwiły nam wykonywanie pracy zawodowej lub pozbawiły możliwości awansu, należy się nam z tego tytułu zwrot utraconych dochodów. Aby mieć pewność, że nasze odszkodowanie będzie w pełni rekompensowało poniesione przez nas szkody musimy zebrać odpowiednią dokumentację i dowody, które pozwolą na określenie doznanego przez nas uszczerbku na zdrowiu.
11:48, alex443
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 25 lutego 2008
Odszkodowania z ZUS za wypadki w pracy
Na wstępie warto zaznaczyć, że za wypadek przy pracy można uznać zdarzenie nagłe z przyczyn zewnętrznych powodujące uraz lub śmierć, które następuje w związku z wykonywaniem pracy. Za wypadek w pracy możemy uznać zdarzenie związane z realizowaniem codziennych obowiązków przez pracownika lub też czynności związanych z wykonywaniem poleceń przełożonych, wypadki w drodze między siedzibą miejsca pracy, a miejscem wykonywania zleconego zadania. Za wypadek przy pracy uznajemy także te, które nie zdarzyły się bezpośrednio przy niej, ale mają z nią bezpośredni związek, jako przykład można podać wypadki związane z podróżami służbowymi, lub szkoleniami zawodowymi. Pracodawca ma obowiązek powołać specjalny zespół, który w protokole powypadkowym określa, czy wybrane zdarzenie można określić mianem wypadku przy pracy, ustala on także jego okoliczności i przyczyny. Każda ubezpieczona osoba, która uległa wypadkowi przy pracy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. W Polsce wyróżniamy następujące typy świadczeń za wypadki przy pracy: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie (przysługuje za: stałe uszczerbki na zdrowiu, czyli takie przypadki, które nie rokują poprawy, oraz za uszczerbki długotrwałe naruszające sprawność organizmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy) renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Istnieją jednak okoliczności, które powodują , że odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeżeli wypadek spowodowany był wyłącznie poprzez naruszenie przepisów ochrony zdrowia i życia, lub też był konsekwencja świadomego niedbalstwa. Ubezpieczony nie ma prawa do ubiegania się o odszkodowanie jeżeli był pod wpływem środków odurzających lub substancji alkoholowych. Szczególna uwagę należy zwrócić na dokumentację. Przede wszystkim musi ona dowodzić, że poszkodowana osoba odniosła obrażenia w wyniku zdarzenia uznanego za wypadek przy pracy (określonego w jego definicji). Wniosek musi zawierać takie dane płatnika składek, jak numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu. Dane ubezpieczonego to z kolei numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich – seria i numer dowodu osobistego albo paszportu. Dokumentacja musi zawierać również stosowne zaświadczenia lekarza orzecznika stwierdzające w procentach stopień uszczerbku na zdrowiu, który jest konsekwencją wypadku jakiemu uległ poszkodowany. Uszczerbek ten może być stały, lub tymczasowy. Oraz protokół powypadkowy zawierający szczegółowy opis okoliczności wypadku. Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie ulega przedawnieniu. Czyli każdy poszkodowany w takim wypadku ma prawo ubiegać się o należne odszkodowanie, nie zależnie od czasu jaki upłynął od zdarzenia. Warto zaznaczyć, że osobą które uległy wypadkowi w drodze do pracy przed rokiem 2002 również należy się odszkodowanie z ZUS. O odszkodowanie może ubiegać się ubezpieczony wykonujące pracę najemną, prowadzący działalność gospodarczą, senatorowie, posłowie, stypendyści sportowi, tymczasowo aresztowani wykonujący odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, bezrobotni absolwenci pobierający stypendium, duchowni oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Uprawnienia do odszkodowania posiadają także najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego. Małżonek (jeśli nie ma orzeczonej separacji), dzieci własne, współmałżonka oraz przysposobione (jeśli spełniają warunki otrzymania renty rodzinnej), w szczególnych przypadkach prawo do odszkodowania należy się także rodzicom ofiary. W teorii egzekwowanie odszkodowań z ZUS jest jasne i klarowne niestety w praktyce dochodzi do wielu precedensów i zawiłości. Najczęstszym problemem poszkodowanych jest trudność w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, oraz niejasności protokołów powypadkowych. Bariery biurokratyczne często spowolniają proces odszkodowawczy.
15:27, alex443
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 04 lutego 2008
Jak odwołać się od decyzji komisji w sprawie odszkodowania z NW?
Odszkodowania z NW oparte są na procentowym uszczerbku na zdrowiu. Ile uszczerbku 0 tyle pieniędzy. Nic innego nie ma wpływu na odszkodowanie - ani leczenie, ból, cierpienie, koszty, nic, tylko uszczerbek. Dobrowolny charakter umowy oznacza, iż podpisując umowę z agentem (tj.z TU) zgadzamy się na taki układ: lekarz orzecznik towarzystwa ocenia nasze zdrowie po wypadku i doznane obrażenia według tabel, podaje procent uszczerbku i następnie pracownik TU mnoży procent przez sumę ubezpieczenia. Jeżeli jednak odszkodowanie nie zadowala poszkodowanego warto się odwołać w taki oto sposób: a)wydobyć z ubezpieczalni kopię orzeczenia komisji lekarskiej oraz kopię tabeli uszczerbków na podstawie której oceniano obrażenie. b)Należy również przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia OWU aby wiedzieć jakie szkody będą rekompensowane i na jakich zasadach. OWU można dostać od agenta (nie WSI oczywiście;) ), ze szkoły, od pracodawcy czy od samego TU. c)porównanie tabel i orzeczenia lekarskiego- czy TU uwzględniło wszelkie szkody czy wypłaciło za wszystko za co nam się należy? Jeżeli za konkretny uraz otrzymujemy 10% a w tabeli jest zakres 9-20% powinno to wzbudzić nieufność i podejrzenia. d)odwołanie należy poprzeć argumentami! nie zaś wodolejstwem i groźbami, one rzadko kiedy skutkują. e)wystąpić po opinię medyczną do własnego lekarza rodzinnego lub innego niezależnego lekarza, zbadanie dokumentacji i dostarczenie jej w komplecie znacznie podwyższa wysokość odszkodowania, f)nie jest dobrą metodą porównywanie swojej kwoty odszkodowania z tym co dostał kolega, gdyż po pierwsze ubezpieczenie kolegi może zawierać wyższą kwotę sumy ubezpieczenia, 2) jego obrażenie z punktu medycznego może wyglądać ciut inaczej niż swoje własne. do następnego!
14:20, alex443
Link Dodaj komentarz »
piątek, 04 stycznia 2008
Rzecznik Ubezpieczonych
Gdzie szukać pomocy gdy już nie mamy sił by walczyć z ubezpieczalnią o przysługujące nam odszkodowanie. Jedną z instytucji która może nam w takim wypadku pomóc jest właśnie Rzecznik Ubezpieczonych powołany został Ustawą o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 roku.
wtorek, 25 grudnia 2007
Wypadek Irlandia
W kilku poprzednich artykułach dotknąłem zasad odpowiedzialności za wypadki przy pracy. Pojęcie odpowiedzialność pojawiało się kilkakrotnie w kontekście pracodawcy. Ale za co tak dokładnie pracodawca odpowiada?
wtorek, 27 listopada 2007
Pobicie , napaść - Anglia - Wielka Brytania
Mieszkasz w Wielkiej Brytanii i stałeś się ofiarą przemocy? Ten tekst pozwoli Ci zrozumieć w jaki sposób starać się w takich przypadkach o odszkodowanie.
 
1 , 2 , 3 , 4