Blog > Komentarze do wpisu
Odszkodowania z ZUS za wypadki w pracy
Na wstępie warto zaznaczyć, że za wypadek przy pracy można uznać zdarzenie nagłe z przyczyn zewnętrznych powodujące uraz lub śmierć, które następuje w związku z wykonywaniem pracy. Za wypadek w pracy możemy uznać zdarzenie związane z realizowaniem codziennych obowiązków przez pracownika lub też czynności związanych z wykonywaniem poleceń przełożonych, wypadki w drodze między siedzibą miejsca pracy, a miejscem wykonywania zleconego zadania. Za wypadek przy pracy uznajemy także te, które nie zdarzyły się bezpośrednio przy niej, ale mają z nią bezpośredni związek, jako przykład można podać wypadki związane z podróżami służbowymi, lub szkoleniami zawodowymi. Pracodawca ma obowiązek powołać specjalny zespół, który w protokole powypadkowym określa, czy wybrane zdarzenie można określić mianem wypadku przy pracy, ustala on także jego okoliczności i przyczyny. Każda ubezpieczona osoba, która uległa wypadkowi przy pracy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. W Polsce wyróżniamy następujące typy świadczeń za wypadki przy pracy: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie (przysługuje za: stałe uszczerbki na zdrowiu, czyli takie przypadki, które nie rokują poprawy, oraz za uszczerbki długotrwałe naruszające sprawność organizmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy) renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Istnieją jednak okoliczności, które powodują , że odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jeżeli wypadek spowodowany był wyłącznie poprzez naruszenie przepisów ochrony zdrowia i życia, lub też był konsekwencja świadomego niedbalstwa. Ubezpieczony nie ma prawa do ubiegania się o odszkodowanie jeżeli był pod wpływem środków odurzających lub substancji alkoholowych. Szczególna uwagę należy zwrócić na dokumentację. Przede wszystkim musi ona dowodzić, że poszkodowana osoba odniosła obrażenia w wyniku zdarzenia uznanego za wypadek przy pracy (określonego w jego definicji). Wniosek musi zawierać takie dane płatnika składek, jak numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu. Dane ubezpieczonego to z kolei numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich – seria i numer dowodu osobistego albo paszportu. Dokumentacja musi zawierać również stosowne zaświadczenia lekarza orzecznika stwierdzające w procentach stopień uszczerbku na zdrowiu, który jest konsekwencją wypadku jakiemu uległ poszkodowany. Uszczerbek ten może być stały, lub tymczasowy. Oraz protokół powypadkowy zawierający szczegółowy opis okoliczności wypadku. Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie ulega przedawnieniu. Czyli każdy poszkodowany w takim wypadku ma prawo ubiegać się o należne odszkodowanie, nie zależnie od czasu jaki upłynął od zdarzenia. Warto zaznaczyć, że osobą które uległy wypadkowi w drodze do pracy przed rokiem 2002 również należy się odszkodowanie z ZUS. O odszkodowanie może ubiegać się ubezpieczony wykonujące pracę najemną, prowadzący działalność gospodarczą, senatorowie, posłowie, stypendyści sportowi, tymczasowo aresztowani wykonujący odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, bezrobotni absolwenci pobierający stypendium, duchowni oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Uprawnienia do odszkodowania posiadają także najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego. Małżonek (jeśli nie ma orzeczonej separacji), dzieci własne, współmałżonka oraz przysposobione (jeśli spełniają warunki otrzymania renty rodzinnej), w szczególnych przypadkach prawo do odszkodowania należy się także rodzicom ofiary. W teorii egzekwowanie odszkodowań z ZUS jest jasne i klarowne niestety w praktyce dochodzi do wielu precedensów i zawiłości. Najczęstszym problemem poszkodowanych jest trudność w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, oraz niejasności protokołów powypadkowych. Bariery biurokratyczne często spowolniają proces odszkodowawczy.
poniedziałek, 25 lutego 2008, alex443

Polecane wpisy

  • Prawo do odszkodowania współmałżonków i współwłaścicieli pojazdu

    Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych bardzo często spotykali się z sytuacją gdzie ubezpieczalnie odmawiały wypłaty odszkodowania pasażerom będącym najbliższ

  • Sądy Polubowne

    Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje konieczność dopasowania polskiego prawa do norm obowiązujących we wspólnocie europejskiej, także w zakresi

  • Renta z tytuł zwiększonych potrzeb

    Konsekwencją większości wypadków są powszechne obrażenia ciała. Różnego typu urazy (złamania kręgosłupa, złamania kończyn, urazy klatki piersiowej) zawsze znacz

Komentarze
detektywistyka.pl
2013/01/22 12:52:09
Bardzo przydatny wpis.Pozdrawiam.